نمایندگی سایپا خواف حاجی زاده

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هفتم فروردین 1393ساعت 17:27  توسط پرسنل  | 

زمان تحويل

باز پرداخت تومان

مبلغ وام

هديه مشاركت درصد

وديعه زمان ثبت نام ميليون تومان

نوع خودرو

خرداد93

4عدد چك 6 ماهه

 

7ميليون

23بدون وام و20 باوام

 

7تا10ميليون

سايپا 131

سايپا131دوگانه

سايپا132

زمان تحويل نقدي

ندارد

21

9تا12ميليون

سايپا 111

زمان تحويل نقدي

ندارد

21

8تا10ميليون

سايپا151

4عدد چك 6 ماهه

9ميليون

23بدون وام و20 باوام

9تا12ميليون

تيبا

زمان تحويل نقدي

ندارد

18

12تا15ميليون

تيبا2 هاچ بك

30روزكاري

بدون ضامن

              

24ماهه411300بابيمه بدنه

 

7000000ميليون

 

 

8672600

سايپا131مدل le

36ماهه322200بابيمه بدنه

8755500

48ماهه279800بابيمه بدنه

8844700

اسفند92

زمان تحويل نقدي

 

 

69900000

خودرو جديد s300

6چك5ماهه7530800

30ميليون

 

39900000

خرداد93

زمان تحويل نقدي

 

 

23

 

18ميليون

تندر 90

پارس تندر

تيرماه93

6 چك4ماهه

12ميليون

19

16ميليون

تندر90

پارس تندر

 

تيرماه93

36ماهه و48ماهه

15ميليون

 

20

 

16ميليون

تندر 90

+ نوشته شده در  سه شنبه هشتم بهمن 1392ساعت 17:32  توسط پرسنل  | 

نوع خودرو

مبلغ پرداختی

زمان تحویل

 

پراید 131 le  با  کیسه هوا مدل 92

000/500/152

 با توجه به بخشنامه شرکتی

 

 

پراید 131exکیسه هوا و هیدرولیک مدل92

000/430/157

پراید 131SEکیسه هواراننده وشاگرد و هیدرولیک مدل92

000/930/161

پراید پایه گاز سوزle مدل 92

000/500/167

پراید پایه گازسوز EXمدل 92

000/430/172

تیبا sx

000/600/187

نیسان دوگانه سوز  تا خوگراف

مبلغ خودرو بدون تاخوگراف منهای 410تا615 هزار تومان

000/600/237

نیسان تک گانه  تاخوگراف

000/350/219

نیسان دیزل تاخوگراف فرمان دوتیکه

000/800/262

*پیش فروش وفروش اقساطی فوری پیش فروش قطعی تابستانه

نوع خودرو

پیش در یافت

ودیعه دوم شهریور92

هدیه مشارکت

مبلغ وام

مابقی

زمان تحویل

سایپا 131و132و111

تک سوز ودوگانه و تیبا

000/000/60 الی000/000/100

ندارد

25 %

 

ندارد

 

زمان تحویل

بهمن واسفند92

000/000/20الی 000/000/40

5الی 11 قسط به انتخاب مشتری

27  %

ندارد

زمان تحویل

ابان 93

سایپا131ُSE کیسه هواراننده وسرنشین وهیدرولیک

000/768/118

ندارد

 

 

ندارد

000/000/50

24قسط000/940/2

 

30

روزکاری

 

با بیمه بدنه در طول دوره اقساط

 

000/493/119

ندارد

000/000/50

36قسط000/315/2

000/254/120

ندارد

000/000/50

48قسط/000/017/2

000/457/97

ندارد

000/000/70

36 ماهه000/164/3

000/343/100

ندارد

000/000/70

48ماهه000/737/2

نیسان تک سوز و دوگانه سوز

000/000/80

ندارد

ندارد

ندارد

 

سایپا 131 و132 و111 وتیبا

000/000/55

5واریز هر دوماه 000/000/7

12

 

 

 

 

 

 

12

70

میلیون

 

3فقره چک 5  ماهه

ابان

بهمن92

93

000/000/35

11واریز هر دو ماه000/000/5

4 فقره چک 5 ماهه

000/000/30

17 واریز هر دوماه 000/000/4

6فقره چک5 ماهه

 

000/000/80

ندارد

 

18

60میلیون

4فقره چک شش ماهه

 

دی92

000/000/90

ندارد

18

4فقره چک 5 ماهه

 

نمایندگی سایپا خواف  حاجی زاده   1006/05324224271

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و پنجم مهر 1392ساعت 12:1  توسط پرسنل  | 

نوع خودرو

مبلغ پرداختی

زمان تحویل

 

پراید 131 le  با  کیسه هوا مدل 92

000/500/152

 به توجه به بخشنامه شرکتی

 

 

پراید 131exکیسه هوا و هیدرولیک مدل92

000/430/157

پراید 131SEکیسه هواراننده وشاگرد و هیدرولیک مدل92

000/930/161

پراید پایه گاز سوزle مدل 92

000/500/167

پراید پایه گازسوز EXمدل 92

000/430/172

تیبا sx

000/600/187

نیسان دوگانه سوز  تا خوگراف

مبلغ خودرو بدون تاخوگراف منهای 410تا615 هزار تومان

000/600/237

نیسان تک گانه  تاخوگراف

000/350/219

نیسان دیزل تاخوگراف فرمان دوتیکه

000/800/262

*پیش فروش وفروش اقساطی فوری پیش فروش قطعی تابستانه                                                                                             

نوع خودرو

پیش در یافت

ودیعه دوم شهریور92

هدیه مشارکت

مبلغ وام

مابقی

زمان تحویل

سایپا 131و132و111

تک سوز ودوگانه و تیبا

000/000/60 الی000/000/100

ندارد

22 %

 

ندارد

 

زمان تحویل

دی وبهمن 92

000/000/40

000/000/40

21 %

ندارد

زمان تحویل

سایپا131ُSE کیسه هواراننده وسرنشین وهیدرولیک

000/768/118

ندارد

 

 

ندارد

000/000/50

24قسط000/940/2

 

 

30

روزکاری

 

با بیمه بدنه در طول دوره اقساط

000/493/119

ندارد

000/000/50

36قسط000/315/2

000/254/120

ندارد

000/000/50

48قسط/000/017/2

000/457/97

ندارد

000/000/70

36 ماهه000/164/3

000/343/100

ندارد

000/000/70

48ماهه000/737/2

تیبا sxیورو

000/366/144

ندارد

000/000/60

48قسط000/403/2

000/046/147

ندارد

000/000/85

48قسط000/303/3

نیسان تک سوز و دوگانه سوز

000/000/80

ندارد

18 %

 

ندارد

 

ندارد

بهمن92

سایپا131و132

000/000/80

ندارد

 

18

 

6میلیون

4فقره چک شش ماهه

 

دی92

تیبا

000/000/90

ندارد

18

6میلیون

4فقره چک 5 ماهه

+ نوشته شده در  یکشنبه چهاردهم مهر 1392ساعت 8:41  توسط پرسنل  | 

نوع خودرو

مبلغ پرداختی

زمان تحویل

 

پراید 131 le  با  کیسه هوا مدل 92

000/740/152

از 10 روز تا

45 روز بستگی به نوع خودرو

 

 

پراید 131exکیسه هوا و هیدرولیک مدل92

000/670/157

پراید 131SEکیسه هواراننده وشاگرد و هیدرولیک مدل92

000/170/162

پراید پایه گاز سوزle مدل 92

000/740/167

پراید پایه گازسوز EXمدل 92

000/670/172

تیبا sxیورو4 مدل 92

000/900/194

نیسان دوگانه سوز  تا خوگراف مدل92

000/000/238

نیسان تک گانه  مدل92

000/750/219

نیسان دیزل تاخوگراف فرمان دوتیکه مدل 92

000/200/263

 

نوع خودرو

پیش در یافت

ودیعه دوم شهریور92

هدیه مشارکت

مبلغ وام

مابقی

زمان تحویل

سایپا 131و132و111

تکسوز ودوگانه

000/000/40 الی000/000/100

ندارد

25 %

 

ندارد

 

زمان تحویل

شهریور و

مهر

و ابان 92

تیبا

000/000/40

الی 000/000/100

 

ندارد

25 %

ندارد

زمان تحویل

تندر 90

000/000/190تا000/000/200

ندارد

14

 

 

 

ابان 92

سایپا131ُSE کیسه هواراننده وسرنشین وهیدرولیک

000/768/118

ندارد

 

 

ندارد

000/000/50

24قسط000/940/2

 

 

30

روزکاری

 

با بیمه بدنه در طول دوره اقساط

000/493/119

ندارد

000/000/50

36قسط000/315/2

000/254/120

ندارد

000/000/50

48قسط/000/017/2

000/457/97

ندارد

000/000/70

36 ماهه000/164/3

000/343/100

ندارد

000/000/70

48ماهه000/737/2

تیبا sxیورو

000/366/144

ندارد

000/000/60

48قسط000/403/2

000/046/147

ندارد

000/000/85

48قسط000/303/3

نیسان تک سوز و دوگانه سوز

000/000/80

ندارد

18 %

 

ندارد

 

ندارد

شهریور92

سایپا131و132

000/000/50

000/000/30

 

20

 

6میلیون

24ماه تا 48 ماهه

 

ابان 92

تیبا

000/000/60

000/000/40

20

7میلیون

نمایندگی سایپا خواف  حاجی زاده   1006/05324224271

+ نوشته شده در  پنجشنبه هفدهم مرداد 1392ساعت 10:56  توسط پرسنل  | 

نوع خودرو

مبلغ پرداختی

زمان تحویل

 

پراید 131 le  با  کیسه هوا مدل 92

000/740/152

 

 

 

30

روزه

پراید 131exکیسه هوا و هیدرولیک مدل92

000/670/157

پراید 131SEکیسه هواراننده وشاگرد و هیدرولیک مدل92

000/170/162

پراید پایه گاز سوزle مدل 92

000/740/167

پراید پایه گازسوز EXمدل 92

000/670/172

تیبا sxیورو4 مدل 92

000/900/194

نیسان دوگانه سوز  تا خوگراف مدل92

000/000/238

نیسان تک گانه  مدل92

000/750/219

نیسان دیزل تاخوگراف فرمان دوتیکه مدل 92

000/200/263

*پیش فروش وفروش اقساطی فوری پیش فروش قطعی تابستانه

نوع خودرو

پیش در یافت

ودیعه دوم شهریور92

هدیه مشارکت

مبلغ وام

مابقی

زمان تحویل

سایپا 131و132

تکسوز ودوگانه

000/000/40 الی000/000/100

ندارد

25 %

 

ندارد

 

زمان تحویل

شهریور و

مهر

و ابان 92

تیبا

000/000/40

الی 000/000/100

 

 

25 %

ندارد

زمان تحویل

تندر 90

000/000/190تا000/000/200

ندارد

14

 

 

 

ابان 92

سایپا111

000/000/70 الی 000/000/100

ندارد

22

%

ندارد

زمان تحویل

مهر 92

سایپا131ُSE کیسه هواراننده وسرنشین وهیدرولیک

000/768/118

ندارد

 

 

ندارد

000/000/50

24قسط000/940/2

 

 

30

روزکاری

000/493/119

ندارد

000/000/50

36قسط000/315/2

000/254/120

ندارد

000/000/50

48قسط/000/017/2

000/457/97

ندارد

000/000/70

48قسط000/616/2

تیبا sxیورو4

000/366/144

ندارد

000/000/60

48قسط000/403/2

000/046/147

ندارد

000/000/85

48قسط000/303/3

نیسان تک سوز و دوگانه سوز

000/000/80

ندارد

18 %

 

ندارد

 

ندارد

شهریور92

 

سایپا131و132

000/000/120 تا000/000/140

ندارد

 

ندارد

 

ندارد

به قیمت مصوب تیر ماه 92

 

شهریور92

تیبا

000/000/150

ندارد

سایپا131و132

000/000/50

000/000/30

20

6میلیون

24ماه تا 48 ماهه

ابان 92

تیبا

000/000/60

000/000/40

20

7میلیون

نمایندگی سایپا خواف 1006/05324224271

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و پنجم تیر 1392ساعت 9:16  توسط پرسنل  | 

شرایط فروش ویژه سایپا    حاجی زاده   ویژه ازاد سازی خرمشهر   

فروش فوری                                             http://saipahajezadeh.blogfa.com

نوع خودرو

مبلغ پرداختی

زمان تحویل

 

 

پراید 131 le  با  کیسه هوا مدل 92

000/740/152

 

 

 

30 روزه

پراید 131exکیسه هوا و هیدرولیک مدل92

000/670/157

تیبا sx مدل 92

000/900/187

نیسان دوگانه سوز  تا خوگراف مدل92

000/000/238

نیسان تک گانه  مدل92

000/750/219

نیسان دیزل تاخوگراف فرمان دوتیکه مدل 92

000/200/263

پیش فروش وفروش اقساطی فوری

نوع خودرو

پیش در یافت

هدیه مشارکت

مبلغ وام

نحوه پرداخت

زمان تحویل

سایپا 131و132

000/000/60  الی000/000/90

20 درصد

000/000/60

طی چهار چک 6 ماهه

شهریور 92

سایپا 131و132

000/000/60  الی 000/000/90

25 درصد

ندارد

ندارد

مرداد92

سایپا 131 اتوماتیک

000/000/80

23 درصد

ندارد

ندارد

مهر 92

سایپا وانت 151

000/000/70

24 درصد

ندارد

ندارد

مهر 92

تبیا

000/000/70

25 درصد

ندارد

ندارد

مرداد92

سایپا 131 ex کیسه هوا

000/147/114

ندارد

000/000/50

24قسط000/864/2

30روز کاری

000/772/114

000/000/50

36قسط000/234/2

000/441/115

000/000/50

48قسط/000/931/1

000/457/97

000/000/70

48قسط000/616/2

تیبا sxیورو4

000/987/143

000/000/60

48قسط000/299/2

000/510/121

000/000/85

48قسط000/156/3

نیسان تک سوز و دوگانه سوز

000/000/80

18 درصد

ندارد

ندارد

مرداد92

نمایندگی سایپا  خواف حاجی زاده

تلفن تماس 4271-1006-05324229600   09153324098

+ نوشته شده در  یکشنبه پنجم خرداد 1392ساعت 17:54  توسط پرسنل  | 

+ نوشته شده در  سه شنبه ششم فروردین 1392ساعت 16:11  توسط پرسنل  | 

+ نوشته شده در  سه شنبه ششم فروردین 1392ساعت 16:4  توسط پرسنل  | 

رونمایی از سه محصول جدید سایپا / تصاویر

+ نوشته شده در  سه شنبه ششم فروردین 1392ساعت 15:55  توسط پرسنل  | 

مطالب قدیمی‌تر