نمایندگی سایپا خواف حاجی زاده

زمان تحويل

باز پرداخت تومان

مبلغ وام

هديه مشاركت درصد

وديعه زمان ثبت نام ميليون تومان

نوع خودرو

خرداد93

4عدد چك 6 ماهه

 

7ميليون

23بدون وام و20 باوام

 

7تا10ميليون

سايپا 131

سايپا131دوگانه

سايپا132

زمان تحويل نقدي

ندارد

21

9تا12ميليون

سايپا 111

زمان تحويل نقدي

ندارد

21

8تا10ميليون

سايپا151

4عدد چك 6 ماهه

9ميليون

23بدون وام و20 باوام

9تا12ميليون

تيبا

زمان تحويل نقدي

ندارد

18

12تا15ميليون

تيبا2 هاچ بك

30روزكاري

بدون ضامن

              

24ماهه411300بابيمه بدنه

 

7000000ميليون

 

 

8672600

سايپا131مدل le

36ماهه322200بابيمه بدنه

8755500

48ماهه279800بابيمه بدنه

8844700

اسفند92

زمان تحويل نقدي

 

 

69900000

خودرو جديد s300

6چك5ماهه7530800

30ميليون

 

39900000

خرداد93

زمان تحويل نقدي

 

 

23

 

18ميليون

تندر 90

پارس تندر

تيرماه93

6 چك4ماهه

12ميليون

19

16ميليون

تندر90

پارس تندر

 

تيرماه93

36ماهه و48ماهه

15ميليون

 

20

 

16ميليون

تندر 90

+ نوشته شده در  سه شنبه هشتم بهمن ۱۳۹۲ساعت 17:32  توسط پرسنل  | 

نوع خودرو

مبلغ پرداختی

زمان تحویل

 

پراید 131 le  با  کیسه هوا مدل 92

000/500/152

 با توجه به بخشنامه شرکتی

 

 

پراید 131exکیسه هوا و هیدرولیک مدل92

000/430/157

پراید 131SEکیسه هواراننده وشاگرد و هیدرولیک مدل92

000/930/161

پراید پایه گاز سوزle مدل 92

000/500/167

پراید پایه گازسوز EXمدل 92

000/430/172

تیبا sx

000/600/187

نیسان دوگانه سوز  تا خوگراف

مبلغ خودرو بدون تاخوگراف منهای 410تا615 هزار تومان

000/600/237

نیسان تک گانه  تاخوگراف

000/350/219

نیسان دیزل تاخوگراف فرمان دوتیکه

000/800/262

*پیش فروش وفروش اقساطی فوری پیش فروش قطعی تابستانه

نوع خودرو

پیش در یافت

ودیعه دوم شهریور92

هدیه مشارکت

مبلغ وام

مابقی

زمان تحویل

سایپا 131و132و111

تک سوز ودوگانه و تیبا

000/000/60 الی000/000/100

ندارد

25 %

 

ندارد

 

زمان تحویل

بهمن واسفند92

000/000/20الی 000/000/40

5الی 11 قسط به انتخاب مشتری

27  %

ندارد

زمان تحویل

ابان 93

سایپا131ُSE کیسه هواراننده وسرنشین وهیدرولیک

000/768/118

ندارد

 

 

ندارد

000/000/50

24قسط000/940/2

 

30

روزکاری

 

با بیمه بدنه در طول دوره اقساط

 

000/493/119

ندارد

000/000/50

36قسط000/315/2

000/254/120

ندارد

000/000/50

48قسط/000/017/2

000/457/97

ندارد

000/000/70

36 ماهه000/164/3

000/343/100

ندارد

000/000/70

48ماهه000/737/2

نیسان تک سوز و دوگانه سوز

000/000/80

ندارد

ندارد

ندارد

 

سایپا 131 و132 و111 وتیبا

000/000/55

5واریز هر دوماه 000/000/7

12

 

 

 

 

 

 

12

70

میلیون

 

3فقره چک 5  ماهه

ابان

بهمن92

93

000/000/35

11واریز هر دو ماه000/000/5

4 فقره چک 5 ماهه

000/000/30

17 واریز هر دوماه 000/000/4

6فقره چک5 ماهه

 

000/000/80

ندارد

 

18

60میلیون

4فقره چک شش ماهه

 

دی92

000/000/90

ندارد

18

4فقره چک 5 ماهه

 

نمایندگی سایپا خواف  حاجی زاده   1006/05324224271

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و پنجم مهر ۱۳۹۲ساعت 12:1  توسط پرسنل  | 

نوع خودرو

مبلغ پرداختی

زمان تحویل

 

پراید 131 le  با  کیسه هوا مدل 92

000/500/152

 به توجه به بخشنامه شرکتی

 

 

پراید 131exکیسه هوا و هیدرولیک مدل92

000/430/157

پراید 131SEکیسه هواراننده وشاگرد و هیدرولیک مدل92

000/930/161

پراید پایه گاز سوزle مدل 92

000/500/167

پراید پایه گازسوز EXمدل 92

000/430/172

تیبا sx

000/600/187

نیسان دوگانه سوز  تا خوگراف

مبلغ خودرو بدون تاخوگراف منهای 410تا615 هزار تومان

000/600/237

نیسان تک گانه  تاخوگراف

000/350/219

نیسان دیزل تاخوگراف فرمان دوتیکه

000/800/262

*پیش فروش وفروش اقساطی فوری پیش فروش قطعی تابستانه                                                                                             

نوع خودرو

پیش در یافت

ودیعه دوم شهریور92

هدیه مشارکت

مبلغ وام

مابقی

زمان تحویل

سایپا 131و132و111

تک سوز ودوگانه و تیبا

000/000/60 الی000/000/100

ندارد

22 %

 

ندارد

 

زمان تحویل

دی وبهمن 92

000/000/40

000/000/40

21 %

ندارد

زمان تحویل

سایپا131ُSE کیسه هواراننده وسرنشین وهیدرولیک

000/768/118

ندارد

 

 

ندارد

000/000/50

24قسط000/940/2

 

 

30

روزکاری

 

با بیمه بدنه در طول دوره اقساط

000/493/119

ندارد

000/000/50

36قسط000/315/2

000/254/120

ندارد

000/000/50

48قسط/000/017/2

000/457/97

ندارد

000/000/70

36 ماهه000/164/3

000/343/100

ندارد

000/000/70

48ماهه000/737/2

تیبا sxیورو

000/366/144

ندارد

000/000/60

48قسط000/403/2

000/046/147

ندارد

000/000/85

48قسط000/303/3

نیسان تک سوز و دوگانه سوز

000/000/80

ندارد

18 %

 

ندارد

 

ندارد

بهمن92

سایپا131و132

000/000/80

ندارد

 

18

 

6میلیون

4فقره چک شش ماهه

 

دی92

تیبا

000/000/90

ندارد

18

6میلیون

4فقره چک 5 ماهه

+ نوشته شده در  یکشنبه چهاردهم مهر ۱۳۹۲ساعت 8:41  توسط پرسنل  | 

نوع خودرو

مبلغ پرداختی

زمان تحویل

 

پراید 131 le  با  کیسه هوا مدل 92

000/740/152

از 10 روز تا

45 روز بستگی به نوع خودرو

 

 

پراید 131exکیسه هوا و هیدرولیک مدل92

000/670/157

پراید 131SEکیسه هواراننده وشاگرد و هیدرولیک مدل92

000/170/162

پراید پایه گاز سوزle مدل 92

000/740/167

پراید پایه گازسوز EXمدل 92

000/670/172

تیبا sxیورو4 مدل 92

000/900/194

نیسان دوگانه سوز  تا خوگراف مدل92

000/000/238

نیسان تک گانه  مدل92

000/750/219

نیسان دیزل تاخوگراف فرمان دوتیکه مدل 92

000/200/263

 

نوع خودرو

پیش در یافت

ودیعه دوم شهریور92

هدیه مشارکت

مبلغ وام

مابقی

زمان تحویل

سایپا 131و132و111

تکسوز ودوگانه

000/000/40 الی000/000/100

ندارد

25 %

 

ندارد

 

زمان تحویل

شهریور و

مهر

و ابان 92

تیبا

000/000/40

الی 000/000/100

 

ندارد

25 %

ندارد

زمان تحویل

تندر 90

000/000/190تا000/000/200

ندارد

14

 

 

 

ابان 92

سایپا131ُSE کیسه هواراننده وسرنشین وهیدرولیک

000/768/118

ندارد

 

 

ندارد

000/000/50

24قسط000/940/2

 

 

30

روزکاری

 

با بیمه بدنه در طول دوره اقساط

000/493/119

ندارد

000/000/50

36قسط000/315/2

000/254/120

ندارد

000/000/50

48قسط/000/017/2

000/457/97

ندارد

000/000/70

36 ماهه000/164/3

000/343/100

ندارد

000/000/70

48ماهه000/737/2

تیبا sxیورو

000/366/144

ندارد

000/000/60

48قسط000/403/2

000/046/147

ندارد

000/000/85

48قسط000/303/3

نیسان تک سوز و دوگانه سوز

000/000/80

ندارد

18 %

 

ندارد

 

ندارد

شهریور92

سایپا131و132

000/000/50

000/000/30

 

20

 

6میلیون

24ماه تا 48 ماهه

 

ابان 92

تیبا

000/000/60

000/000/40

20

7میلیون

نمایندگی سایپا خواف  حاجی زاده   1006/05324224271

+ نوشته شده در  پنجشنبه هفدهم مرداد ۱۳۹۲ساعت 10:56  توسط پرسنل  | 

نوع خودرو

مبلغ پرداختی

زمان تحویل

 

پراید 131 le  با  کیسه هوا مدل 92

000/740/152

 

 

 

30

روزه

پراید 131exکیسه هوا و هیدرولیک مدل92

000/670/157

پراید 131SEکیسه هواراننده وشاگرد و هیدرولیک مدل92

000/170/162

پراید پایه گاز سوزle مدل 92

000/740/167

پراید پایه گازسوز EXمدل 92

000/670/172

تیبا sxیورو4 مدل 92

000/900/194

نیسان دوگانه سوز  تا خوگراف مدل92

000/000/238

نیسان تک گانه  مدل92

000/750/219

نیسان دیزل تاخوگراف فرمان دوتیکه مدل 92

000/200/263

*پیش فروش وفروش اقساطی فوری پیش فروش قطعی تابستانه

نوع خودرو

پیش در یافت

ودیعه دوم شهریور92

هدیه مشارکت

مبلغ وام

مابقی

زمان تحویل

سایپا 131و132

تکسوز ودوگانه

000/000/40 الی000/000/100

ندارد

25 %

 

ندارد

 

زمان تحویل

شهریور و

مهر

و ابان 92

تیبا

000/000/40

الی 000/000/100

 

 

25 %

ندارد

زمان تحویل

تندر 90

000/000/190تا000/000/200

ندارد

14

 

 

 

ابان 92

سایپا111

000/000/70 الی 000/000/100

ندارد

22

%

ندارد

زمان تحویل

مهر 92

سایپا131ُSE کیسه هواراننده وسرنشین وهیدرولیک

000/768/118

ندارد

 

 

ندارد

000/000/50

24قسط000/940/2

 

 

30

روزکاری

000/493/119

ندارد

000/000/50

36قسط000/315/2

000/254/120

ندارد

000/000/50

48قسط/000/017/2

000/457/97

ندارد

000/000/70

48قسط000/616/2

تیبا sxیورو4

000/366/144

ندارد

000/000/60

48قسط000/403/2

000/046/147

ندارد

000/000/85

48قسط000/303/3

نیسان تک سوز و دوگانه سوز

000/000/80

ندارد

18 %

 

ندارد

 

ندارد

شهریور92

 

سایپا131و132

000/000/120 تا000/000/140

ندارد

 

ندارد

 

ندارد

به قیمت مصوب تیر ماه 92

 

شهریور92

تیبا

000/000/150

ندارد

سایپا131و132

000/000/50

000/000/30

20

6میلیون

24ماه تا 48 ماهه

ابان 92

تیبا

000/000/60

000/000/40

20

7میلیون

نمایندگی سایپا خواف 1006/05324224271

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و پنجم تیر ۱۳۹۲ساعت 9:16  توسط پرسنل  | 

شرایط فروش ویژه سایپا    حاجی زاده   ویژه ازاد سازی خرمشهر   

فروش فوری                                             http://saipahajezadeh.blogfa.com

نوع خودرو

مبلغ پرداختی

زمان تحویل

 

 

پراید 131 le  با  کیسه هوا مدل 92

000/740/152

 

 

 

30 روزه

پراید 131exکیسه هوا و هیدرولیک مدل92

000/670/157

تیبا sx مدل 92

000/900/187

نیسان دوگانه سوز  تا خوگراف مدل92

000/000/238

نیسان تک گانه  مدل92

000/750/219

نیسان دیزل تاخوگراف فرمان دوتیکه مدل 92

000/200/263

پیش فروش وفروش اقساطی فوری

نوع خودرو

پیش در یافت

هدیه مشارکت

مبلغ وام

نحوه پرداخت

زمان تحویل

سایپا 131و132

000/000/60  الی000/000/90

20 درصد

000/000/60

طی چهار چک 6 ماهه

شهریور 92

سایپا 131و132

000/000/60  الی 000/000/90

25 درصد

ندارد

ندارد

مرداد92

سایپا 131 اتوماتیک

000/000/80

23 درصد

ندارد

ندارد

مهر 92

سایپا وانت 151

000/000/70

24 درصد

ندارد

ندارد

مهر 92

تبیا

000/000/70

25 درصد

ندارد

ندارد

مرداد92

سایپا 131 ex کیسه هوا

000/147/114

ندارد

000/000/50

24قسط000/864/2

30روز کاری

000/772/114

000/000/50

36قسط000/234/2

000/441/115

000/000/50

48قسط/000/931/1

000/457/97

000/000/70

48قسط000/616/2

تیبا sxیورو4

000/987/143

000/000/60

48قسط000/299/2

000/510/121

000/000/85

48قسط000/156/3

نیسان تک سوز و دوگانه سوز

000/000/80

18 درصد

ندارد

ندارد

مرداد92

نمایندگی سایپا  خواف حاجی زاده

تلفن تماس 4271-1006-05324229600   09153324098

+ نوشته شده در  یکشنبه پنجم خرداد ۱۳۹۲ساعت 17:54  توسط پرسنل  | 

+ نوشته شده در  سه شنبه ششم فروردین ۱۳۹۲ساعت 16:11  توسط پرسنل  | 

+ نوشته شده در  سه شنبه ششم فروردین ۱۳۹۲ساعت 16:4  توسط پرسنل  | 

رونمایی از سه محصول جدید سایپا / تصاویر

+ نوشته شده در  سه شنبه ششم فروردین ۱۳۹۲ساعت 15:55  توسط پرسنل  | 

اولین تجربه رانندگی با وانت سایپا ۱۵۱ + عکس

  •  

اختصاصی «عصرخودرو»

اولین تجربه رانندگی با وانت سایپا ۱۵۱ + عکس

عصرخودرو: سال‏های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ چند ویدئو کوتاه کە با موبایل گرفته شده و مربوط بە ۳ وانت ایرانی بودند بە واسطه بلوتوث و اینترنت، دست بە دست گشت و تقریبا همه مردم از آغاز طرح وانت‏سازی بر پایه خودرو‏های سواری موجود در کشور آگاه شدند.

این ۳ وانت شامل وانت ۴۰۵، وانت سمند(ارس) و وانت پراید می‏شد کە هر ۳ بە عنوان طرح‏های مفهومی معرفی شده بودند و شرکت‏ها هیچ‏گونه مهر تاییدی بر این پروژه‏ها نزدند. در بین این ۳ وانت، جنجالی‏ترین ویدئو متعلق بە وانتی بود کە بر پایه پراید طراحی شده بود و چراغ‏های عقب آن متعلق بە نسخه هاچ‏بک نسیم بود. هر بیننده‏ای در مواجهه با آن می‏گفت مگر پراید هم می‏تواند وانت شود؟  پاسخ سوال آن روز‏های مردم امسال توسط سایپا ارائه شد و سایپا ۱۵۱ نام گرفت. هفته قبل با همکاری شرکت سایپا امکان آزمایش فنی و ملاقات با این خودرو برائ ما فراهم شد.

 ما نیز فرصت را غنیمت شمردیم تا بیشتر با این خودرو آشنا شویم و آنچه از آن دریافتیم را در اختیار شما خوانندگان نیز قرار دهیم :

و سایپا تصمیم گرفت تا اولین وانتش را طراحی کند

بر اساس گفته مسئولان سایپا مطالعات اولیه این طرح از سال ۱۳۸۸ آغاز شد و این شرکت در پایان سال ۱۳۸۹ طرح نهایی را آماده کرد و وارد مرحله نمونه‏سازی اولیه شد. سایپا ۱۵۱ پروژه‏ای تازه در سایپاست و بر اساس گفته‏های دست‏اندر‏کاران این پروژه اشتراکی با پروژه‏ سال‏های قبل سایپا ندارد و طرح بە کلی از پایه مورد بازنگری قرار گرفته است. پلت‏فرم بەسازی شده X100 جایگزین پلت‏فرم مشترک با پراید‏های نسیم و صبا شده و امکاناتی بە مجموعه این وانت افزوده شده‏اند تا با استاندارد‏های زمان عرضه کە تابستان سال آینده در نظر گرفته شده، تطبیق داشته باشند. در طراحی کلی این خودرو حدود ۶۵درصد قطعات بدنه نسبت بە نسخه‏های سواری پلتفرم X100 تغییر کرده‏اند و قرار است این قطعات تازه از سال آینده بە صورت انبوه در شرکت‏های تابعه سایپا بە تولید برسند.

چرا ۱۵۱ ؟

سیستم نامگذاری خوردو در سایپا مدتی است بە کد‏های سهرقمی تغییر یافته اما همچنان بسیاری از مردم محصولات این شرکت را با نام پراید می‏شناسند. با این حال، مدتی قبل خبرنگار ما در حاشیه نمایشگاه پاریس از قائم‏مقام کیا در مورد پراید پرسید و او گفت کە ما دیگر هیچ مالکیتی در این خودرو نداریم و این خودرو کاملا در اختیار سایپاست. کد “۱” نشاندهنده پلت‏فرم شماره یک سایپا یعنی X100 است. کد ۵ بە کلاس خودرو یعنی کلاس کار اشاره دارد. همانطور کە تاریخ نشان داده،

مردم ما حتی بعد از تغییر نام پرشیا بە پارس همچنان این خودرو را با نام اولیه‏اش می‏شناسند و بە نظر می‏رسد کە این موضوع برائ پراید نیز قابل تغییر نباشد!

آیا سایپا ۱۵۱ واقعا یک وانت است ؟

تصور ما از یک وانت چیست ؟ مطمئنا بە عنوان یک ایرانی با شنیدن نام وانت پیش از هر چیز نیسان جونیور یا همان نیسان‏های آبی در ذهنمان تداعی می‏شود یا در بدترین حالت وانت‏پیکان(باردو) را در ذهنمان مجسم می‏کنیم کە پذیرایی یک و نیم تن بار است و تقریبا کف آن در یک میلیمتری زمین قرار دارد ! متاسفانه در چنین تصوراتی هیچ‏گاه استاندارد‏ و کلاس‏بندی‏های جهانی را در نظر نمی‏گیریم و تنها بە آنچه دیده‏ایم اکتفا می‏کنیم. بیایید کمی بە عقب بازگردیم و وانتی دیگر در ایران را بە خاطر بیاوریم ؛ مزدا ۱۰۰۰، کوچک‏ترین وانتی کە توسط شرکت ایران‏وانت بە کشور عرضه شد. وزن این وانت تنها ۷۱۰ کیلوگرم بود و از پیشرانه ۹۸۷ سی‏سی بەره می‏برد وحداکثر میزان باری کە در ایران با آن حمل شده حدود ۶۰۰ کیلوگرم است در حالی کە این رقم عددی دو برابر ظرفیت استانداردش را نشان می‏دهد. همانطور کە خودرو‏های سواری در کلاس‏های کوچک، بزرگ و متوسط دسته‏بندی می‏شوند خودرو‏های تجاری نیز در چنین کلاس‏های قرار می‏گیرند. وانت سایپا ۱۵۱ از نظر دسته بندی اتحادیه اروپا در کلاس LCV(خودرو‏های سبک تجاری) قرار می‏گیرد و بە عنوان اولین نسخه پیکاپ پلت‏فرم پراید و اولین تجربه وانت‏سازی شرکت سایپا ( گروه خودروسازی سایپا پیش‏تر با زامیاد بە این عرصه قدم نهاده است) شناخته می‏شود. کلاس LCV شامل خودرو‏های کار و تجاری تا وزن ۳٫۵ تن می‏شود کە در کلاس‏های ون و وانت بە تولید می‏رسند.

تغییرات ظاهری وانت در مقایسه با نسخه‏ سواری :

سایپا ۱۵۱ در واقع نسخه وانت مدل ۱۳۱ این شرکت است کە از ستون A این خودرو بە عقب کاملا دستخوش تغییر شده است. زاپاس در پشت صندلی سرنشین جلو تعبیه شده و داشبورد و طراحی کلی اتاق همانند دیگر اعضای خانواده پلت‏فرم X100 و محصولات فعلی این شرکت با طرح تازه در نظر گرفته شده است. تنها تغییری کە در اتاق نسبت بە نسخه سدان می‏توان ملاحظه کرد، تطبیق ابعاد و طراحی پوشش سقف است کە تغییر یافته و دیگر نمی‏توان تفاوتی بین این مدل و مدل سدان را ملاحظه کرد. نیمی از تغییرات این خودرو در مقایسه با نسخه‏های سدان بە سیستم‏های فنی شامل ترمز، سیستم تعلیق و گیربکس مربوط می‏شود و نیمی دیگر بە تغییرات عمده صورت گرفته برائ نصب و طراحی محل بار. طراحی نمای عقب این وانت بە هیچ وجه شما را یاد پراید یا دیگر محصولات سایپا نمی‏اندازد؛ طرحی تازه با چراغ‏های عمودی و کشیده کە پیش‏تر در وانت تندر‏۹۰ ملاحظه شده بود. سپر عقب نسبتا کوتاه طراحی شده اما در کل طرحی ساده و در عین حال زیبا دارد و در نسخه پروتوتایپی کە ما ملاقات کردیم، جنس پلاستیک آن کمی خشک و شکننده بود کە مطمئنا در نسخه تولیدی اینگونه نخواهد بود و قرار است  بە صورت سه تکه و ترکیبی از پلیمر و فلز باشد. برائ بازکردن در کوچک قسمت بار نیازی نیست مانند وانت‏های دیگر دو قفل مکانیکی را آزاد کنید بلکه دستگیره‏ای مانند دستگیره در برائ آن تعبیه شده کە با باز کردن آن، در محل بار بە سادگی باز و بسته می‏شود. حجم باک همانند نسخه سدان ۳۷ لیتر است اما محل باک خودرو بە کمی جلوتر از محل بار تغییر مکان داده و محل در باک نیز بە نزدیک در راننده تغییر یافته است.

قلب تپنده اولین وانت سایپا چیست؟

مسئولین پروژه سایپا ۱۵۱ اعلام کرده‏اند کە این خودرو قطعا با قوی‏ترین و بە روز‏ترین پیشرانه پلت‏فرم X100 یعنی موتور تازه با قابلیت یورو ۴ با توان بالاتر از موتورهای موجود بە بازار عرضه خواهد شد . نوع CNGسوز این خوردو نیز در فاز دوم با وزن خالص ۹۸۵ کیلوگرم روانه بازار خواهد شد . ظرفیت بار این مدل با توجه بە وزن مخزن ۳۸۰ کیلوگرم یعنی ۸۰ کیلوگرم کمتر از مدل بنزینی اعلام شده است .

چقدر ظرفیت بار دارد ؟

به حساس‏ترین مشخصه یک وانت یعنی ظرفیت حمل بار می‏رسیم. وزن خالص وانت سایپا ۱۵۱ در نوع بنزینی ۹۰۰ کیلوگرم است کە ۵۴۰ کیلوگرم آن روی چرخ‏های جلو و ۳۶۰ کیلوگرم نیز روی چرخ‏های عقب قرار دارند و توزیع وزن بە صورت (۶۰/۴۰) صورت گرفته است. حداکثر وزن مجاز قابل تحمل در قسمت بار این وانت ۴۶۰ کیلوگرم اعلام شده کە سایپا ۱۵۱ را در دسته وانت‏های ۰٫۵ تنی قرار می‏دهد. وانت پیکان اصلی‏ترین رقیب این خودرو در ایران با ظرفیت بار استاندارد حدود ۸۰۰ کیلوگرم بە بازار معرفی شد و یک کلاس بالاتر از سایپا ۱۵۱ قرار می‏گیرد. بە هر حال سایپا ۱۵۱ نیز وانتی است کە در کلاس خود ظرفیت  بار استانداردی دارد و بە مشتریانی چشم دوخته کە قصد ندارند چشم‏بسته و بدون تفکر هر باری را روی دوش آن قرار دهند اما متاسفانه با نگاهی بە فرهنگ مردم کشورمان درمی‏یابیم کە در نظر گرفتن چنین حجم باری می‏تواند مشکل ایجاد کند زیرا بعضی اشخاص بدون در نظر گرفتن حجم و وزن بار می‏توانند سبب ایجاد مشکلات فراوان شوند. لاستیک‏های این خودرو همانند نسخه سدان با ابعاد ۱۶۵/۷۰R13 در نظر گرفته شده و توانایی حمل حداکثر بار ۸۱۰ کیلوگرم را داراست لذا وزن کلی قابل تحمل خودرو با در نظر گرفتن وزن خودرو، سرنشینان و بار می‏تواند حداکثر بە ۱۵۱۰ کیلوگرم برسد. اما برائ ایجاد قابلیت بارگیری و همچنین استاندارد‏سازی این خودرو بە عنوان وانت، بعضی بەسازی‏ها نظیر تقویت شاسی و سیستم تعلیق عقب باید در دستور کار سایپا قرار می‏گرفت لذا مسئولان این پروژه تصمیم گرفتند در عقب سیستم تعلیق میله پیچشی  با فنر‏لول این خودرو را برائ تحمل ظرفیت بار بیشتر بە اکسل صلب تغییر دهند. همچنین بەسازی‏های در بخش شاسی زیر محل بار صورت گرفته و آزمایش با ظرفیت بار‏های مختلف آن انجام شده تا شاهد اتفاقی همانند پیکان‏وانت‏ها کە در طولانی مدت زیر آنها حالتی قوس‏دار بە خود می‏گرفت، نباشیم. سیستم تعلیق در جلو نیز همچنان از نوع مک‏فرسون بە همراه فنر لول است و تنها چند بازنگری ساده در آن صورت گرفته است.

مگر  یک خودرو دیفرانسیل جلو می‏تواند وانت باشد ؟

باز هم بە تصورات ما ایرانی‏ها باز می‏گردیم. دو اسطوره دنیای کوچک وانت‏های در ایرانی یعنی پیکان وانت و وانت نیسان هر دو دیفرانسیل عقب می باشند و در علم طراحی خودرو‏های کار نیز خودرو‏های دیفرانسیل عقب کارایی بەمراتب بهتری نسبت بە خودرو‏های دیفرانسیل جلو در کلاس تجاری دارند اما مهندسان سایپا برائ اصلاح این مشکل بە فکر افتادند. آنچه سایپا برائ وانت ۱۵۱ نیاز داشت افزایش گشتاور سر چرخ‏های جلو بود. مهندسین سایپا در این زمینه تنها ضریب دنده نهایی را از ۳٫۷۷۸ بە ۴٫۳۷۵ ارتقا داده‏اند. این ضریب در واقع برابر با ضریب دنده خروجی گیربکس ضرب در ضریب دیفرانسیل است کە در نهایت تاثیر خود را روی تمامی دندها می‏گذارد لذا با این تغییر مهم می‏توان انتظار افزایش میزان گشتاور(عامل کشش) در سر چرخ‏ها را داشت.

آیا سایپا ۱۵۱ ایمن است ؟

سایپا ۱۵۱ فرزند پلت‏فرم X100 سایپاست. از جمله تغییرات ایجادشده در این پلتفرم کە در وانت ۱۵۱ نیز اعمال شده می‏توان بە لایه محافظ پشت موتور(فایرول)، تقویت ستون‏های جانبی و در‏ها اشاره کرد. با حذف نیمه انتهایی و طراحی اتاق بار، مهندسین طراح ۱۵۱ لایه‏های محافظی را برائ بخش‏های جانبی و عقب محفظه بار نیز در نظر گرفته‏اند. این خودرو همچنین بە زعم مسئولان سایپا اولین وانت داخلی است کە می‏تواند آزمایش‏های تصادف از روبهرو و بغل را با موفقیت پشت سر بگذارد. طراحی کابین همانند دیگر محصولات پروژه X100 با قابلیت نصب دو کیسه هوا برائ دو سرنشین انجام شده است. سیستم ترمز ABS نیز بە صورت استاندارد روی این خودرو نصب خواهد شد. مطمئنا سیستم ترمز یک خودرو وانت با بیش از ۴۶۰ کیلوگرم بار باید با سیستم ترمز یک خودرو سواری با ۴ سرنشین متفاوت باشد تا بتوان از توقفی ایمن آسوده خاطر بود. مسئولان پروژه ۱۵۱ در سایپا بە همین منظور تغییرات عمده‏ای را در دیسک، کالیپر‏ها و بوستر ترمز بە وجود آورده‏اند .

پشت فرمان باربر کوچک !

در تجربه سواری با یک وانت نمی‏توان بە دنبال هیجان بود. خودرو پیش روی ما از نظر ابعاد هیچ تفاوتی با نسخه سدان نکرده بود و بە عنوان پروتوتایپ سری VP یا خودرویی برائ انجام آزمایش‏ها و دریافت مجوز‏های لازم برائ تولید بود. طراحی نمای جلو هیچ تفاوتی با نسخه سدان نداشت . در نمای جانبی تنها تغییر محل در باک کمی تازه بە نظر می‏رسد اما وقتی بە پشت خودرو می‏رسید دنیای پراید عوض می‏شود و با چهره‏ای تازه بعد از سال‏ها تولید این خودرو مواجه می‏شوید. طراحی کلی خودرو معقول است و مسئولان طراحی سایپا ضمن تلاش در جهت اقتصادیسازی و ارزانسازی پروژه تمام تلاششان را برائ تمایز این وانت با نسخه‏های سدان انجام داده‏اند.پشت فرمان این خودرو کە نشستیم بە چیز تازه‏ای نسبت بە نسخه سدان نرسیدیم. فرمان خودرو مورد آزمایش ما  از نوع غیرهیدرولیک بود .خودروی ۱۵۱ در مدل های متنوع ارائه می گردد و خودروی پایه فرمان هیدرولیک ندارد اما در تیپهای دیگر آن فرمان هیدرولیک در نظر گرفته شده است . پیشرانه غرش خوبی دارد و  در نوع موردآزمایش از نوع HP+ است اما برائ احساس آن ۶ اسب بخار قدرت و کمی گشتاور بیشتر نسبت بە نسخه معمولی نیاز بە درکی فراتر از یک انسان داشتیم لذا تصمیم گرفتیم قابلیت‏های آن را با چند انسان محک بزنیم. برائ این کار از ۵ نفر خواهستیم پشت این وانت سوار شوند کە در مجموع وزن آنها بە حدود ۳۹۰ کیلوگرم می‏رسید. فضای بار تا حد بسیاری بە سمت پایین متمایل شده بود و بە نظر می‏رسید دستیابی بە ظرفیت بار ۴۶۰ کیلوگرم امری غیرممکن نیست.

بازار‏های هدف، قیمت و زمان عرضه

سایپا ۱۵۱ بر اساس اعلام سایپا از تابستان سال آینده با قیمتی کمتر از مدل ۱۳۱ ( میزان این تفاوت اعلام نشده است) بە بازار عرضه خواهد شد. سایپا همچنین در نظردارد تا این محصول را با تیراژ متوسط سالانه ۳۰‏هزار دستگاه در پایگاه اینترنتی بنرو سایپا بە تولید برساند. کشور‏های عراق، سودان و سوریه نیز بە عنوان اصلی‏ترین مقاصد صادراتی  سایپا ۱۵۱ در نظر گرفته شده‏ اند.

+ نوشته شده در  چهارشنبه یازدهم بهمن ۱۳۹۱ساعت 17:19  توسط پرسنل  | 

مطالب قدیمی‌تر